STATUT

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁU ŁÓDZKIEGO
ZWIĄZKU ARTYSTÓW SCEN POLSKICH
(„ZASP“)


§ 1
Oddział Łódzki ZASP realizuje na terenie swej działalności cele ZASP określone w Statucie ZASP.


§ 2
Terenem działalności Oddziału jest miasto Łódź.


§ 3
Najwyższą władzą Oddziału jest Walne Zebranie Delegatów Oddziału. Walne Zebrania Delegatów mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne.


§ 4
Zwyczajne Walne Zebrania Delegatów Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału co 4 lata, nie później niż 2 miesiące przed Walnym Zjazdem Delegatów ZASP mającym na celu wybór właściwych Władz ZASP kolejnej kadencji.


§ 5
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów Oddziału zwoływane jest przez Zarząd Oddziału:
1) z własnej inicjatywy,
2) na wniosek Oddziałowej Komisji Rewizyjnej
3) na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczny członków rzeczywistych Oddziału
4) na wniosek Zarządu Stowarzyszenia,
5) na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej

2. Zarząd Oddziału powinien zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów Oddziału w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku.
Nadzwyczajne Walne Zebranie delegatów Oddziałow obraduje nad sprawami , dla których zostało zwołane.


§ 6

Zwyczajne Walne Zebranie Delegatów Oddziału wybiera w oddzielnym głosowaniu Przewodniczącego i pozostałych członków Zarządu Oddziału oraz ustala liczbę członków Zarządu Oddziału w danej kadencji. Zarząd Oddziału na pierwszym plenarnym posiedzeniu zwołanym po Walnym Zebraniu Delegatów Oddziału wyłania ze swego grona Prezydium w składzie: Przewodniczący, dwóch Zastępców Przewodniczącego, Sekretarza i jego zastępcę, Skarbnika i 4-8 członków.


§ 7

1. Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:
1) Kierowanie działalnością Oddziału na podstawie postanowień Statutu oraz wytycznych Walnego Zjazdu Delegatów i uchwał Zarządu Stowarzyszenia,
2) Wdrażanie i wykonywanie uchwał Zarządu Stowarzyszenia,
3) Administrowanie majątkiem przekazanym Oddziałowi w użytkowanie przez Zarząd Stowarzyszenia,
4) Podejmowanie uchwał o tworzeniu, łączeniu i rozwiązywaniu Kół,
5) Nadzorowanie działalności Kół i Delegatów ZASP działających na terenie Oddziału,
6) Zatwierdzanie regulaminów:
– Ogólnego Zebrania Członków Koła,
– Zarządów Kół,
7) Zbieranie składek członkowskich,
8) Powoływanie stałych i doraźnych komisji,
9) Powoływanie Rzecznika Dyscyplinarnego.
10) Zgłaszanie Zarządowi Stowarzyszenia projektów dotyczących:
– współpracy ZASP z lokalnymi władzami państwowymi i
samorządowymi, w zakresie realizacji celów statutowych ZASP,
– realizacji programów i celów ZASP, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji uchwał i wytycznych Walnego Zjazdu,
11) Uzgadnianie z Zarządem Stowarzyszenia opinii dotyczących decyzji personalnych w zakresie powoływania i odwoływania dyrektorów i kierowników artystycznych instytucji kultury, znajdujących się na terenie Oddziału,

§ 8

1. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się nie rzadziej niż raz na miesiąc.
2. W posiedzeniach Zarządu Oddziału ma prawo uczestniczyć z głosem doradczym przewodniczący Oddziałowej Komisji Rewizyjnej, Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego i członkowie zasłużeni.
3. W wykonywaniu swych zadań Zarząd Oddziału może posługiwać się Biurem.

§ 9

1. W okresie między posiedzeniami Zarządu Oddziału Prezydium kieruje działalnością Oddziału i reprezentuje go podejmując wszelkie formy działalności organizacyjnej i opniotwórczej dotyczącej istotnych spraw życia teatralnego i kulturalnego oraz bytowych spraw członków, a w szczególności:
1) ocenia i zajmuje stanowisko wobec bieżących problemów teatrów,
2) inicjuje i nadzoruje wszelkie formy pomocy dla swoich członków, a w szczególności wobec emerytów, rencistów i bezrobotnych,
3) nadzoruje przestrzeganie przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa dotyczących aktorów oraz podejmuje wszelkie działania dyscyplinujące w wypadkach ich naruszenia, opiniuje kandydatów na stanowiska dyrektorów i kierowników artystycznych oraz przekazuje swoją opinię właściwym władzom,
4) występuje w imieniu Oddziału przed władzami miasta i województwa łódzkiego,
5) Zarząd Oddziału uchwala pełnomocnictwa zgodnie z uprawnieniami nadanymi przez Zarząd Stowarzyszenia

2. Uchwały Prezydium podjęte w sprawach należących do kompetencji Zarządu Oddziału powinny być przedstawione do zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu tego Zarządu.

§ 10

1. Oddział dysponuje własnym funduszem na bezpiecznych kontach bankowych.
Zarząd Oddziału podejmuje uchwały dotyczące sposobu i zasad ich wykorzystania.
2. Umowę o pracę z pracownikiem Biura Zarządu Oddziału ZASP zawiera Zarząd Stowarzyszenia i pokrywa koszty jej realizacji. Kandydata na kierownika Biura wskazuje Zarząd Oddziału.

§ 11

1. Posiedzenia Prezydium odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu.
2. Posiedzenia Prezydium/Oddziału zwołuje Przewodniczący lub jeden z jego Zastępców.
3. Posiedzenia Prezydium mogą być zwołane z inicjatywy całego Prezydium
lub w trybie nadzwyczajnym na wniosek co najmniej połowy członków Prezydium.
4. Udział w posiedzeniach Prezydium/Oddziału jest dla jego członków obowiązkowy. O usprawiedliwionej nieobecności powinna być poinformowana osoba odpowiedzialna za organizację posiedzenia.
5. Prawo uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach Prezydium ma Przewodniczący Oddziałowej Komisji Rewizyjnej, Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego i członkowie zasłużeni.
6. W posiedzeniach Prezydium/Oddziału mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zaproszone przez Prezydium.
7. W posiedzeniach Prezydium/Oddziału może uczestniczyć w charakterze protokolanta pracownik Biura.

§ 10

1. Uchwały Prezydium i Zarządu Oddziału zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1 członków, w tym Przewodniczącego i jednego z Zastępców.
2. Posiedzeniom Zarządu Oddziału i Prezydium przewodniczy Przewodniczący lub jeden z Zastępców.
3. Z posiedzenia Zarządu Oddziału i Prezydium sporządza się protokół.
4. Protokół podpisuje przewodniczący posiedzenia i Sekretarz.
5. Protokół powinien być zatwierdzony na następnym posiedzeniu, odpowiednio Zarządu Oddziału lub Prezydium.

§ 11

Uchwały Prezydium i Zarządu Oddziału zawarte są w protokołach z zebrań.

§ 12

W celu wykonywania swoich zadań Zarząd Oddziału i Prezydium dokonują podziału pracy między swoich członków. Podział pracy wynika z podziału kompetencji przypisanych funkcjom lub szczególnym zadaniom zleconym indywidualnie członkom Zarządu lub Prezydium.

§ 13

Do zakresu działania i obowiązków Przewodniczącego należy:
1) zwoływanie i przewodniczenie posiedzeniom Zarządu Oddziału i Prezydium oraz kierowanie ich działalnością,
2) reprezentowanie Zarządu na zewnątrz,
3) podejmowanie decyzji w sprawach niewymagających uchwały Zarządu Oddziału bądź Prezydium, lecz w porozumieniu przynajmniej z dwoma jego członkami,
4) podpisywanie korespondencji, dokumentów, z tym że dokumenty wyrażające opinie Zarządu Oddziału o osobach fizycznych powinny być podpisane dodatkowo przez Sekretarza lub jednego z Zastępców Przewodniczącego albo jednego z członków Zarządu Oddziału.

§ 14

1. Do obowiązków i zakresu działania Zastępców Przewodniczącego należy zastępowanie
Przewodniczącego i wykonywanie pracy powierzonej przez Prezydium lub Zarząd Oddziału, zgodnie z podziałem czynności, ustalonym na pierwszym posiedzeniu Zarządu Oddziału.
2. Pomiędzy Przewodniczącym a Zastępcami może nastąpić, na zasadzie porozumienia, stały lub czasowy podział czynności.

§ 15

Do zakresu działalności i obowiązków Sekretarza należy:
1) czuwanie nad przestrzeganiem Statutu ZASP i Regulaminu Oddziału,
2) czuwanie nad terminowym realizowaniem uchwał Zarządu Stowarzyszenia i Zarządu Oddziału,
3) kontrolowanie pod względem merytorycznym prawdziwości protokołów z posiedzeń Prezydium i Zarządu Oddziału,
4) ustalanie dyżurów członków Zarządu Oddziału w zależności od potrzeb.

§ 16

Do zakresu działalności i obowiązków Przewodniczących Kół należy:
1) przedstawianie na posiedzeniach plenarnych Oddziału sytuacji swoich teatrów,
2) bezzwłoczne przekazywanie członkom swojego Koła uchwał Zarządu Stowarzyszenia i Zarządu Oddziału
3) informowanie Zarządu Oddziału o wszystkich faktach naruszenia obowiązujących przepisów prawa dotyczących aktorów i innych członków ZASP

§ 17

Zarząd Oddziału Łódzkiego ZASP może powołać honorowego Przewodniczącego Oddziału.

§ 18

1. Członkowie Zarządu Oddziału wykonują funkcje i czynności wynikające z podziału pracy.
2. W przypadku rezygnacji lub niemożności wykonywania swoich zadań przez członka Zarządu Oddziału jego mandat wygasa i na jego miejsce do Zarządu Oddziału wchodzi kandydat, który w trakcie głosowania Walnym Zebraniu delegatów Oddziału uzyskał w kolejności największą liczbę głosów. W trakcie kadencji w drodze uzupełnienia w trybie przewidzianym powyżej może zostać zmieniona najwyżej połowa składu Zarządu Oddziału. Kadencja takiej osoby, upływa w dniu końca kadencji osób wybranych do składu Zarządu Oddziału w normalnym trybie.

§ 19

1. Członkowie Zarządu Oddziału pełnią swe funkcje honorowo, lecz otrzymują zwrot kosztów ponoszonych z racji koniecznych wydatków związanych z udziałem w pracach Zarządu Oddziału lub Prezydium. Koszty te po zaakceptowaniu przez Przewodniczącego i Skarbnika Oddziału są rozliczane w ciągu 7 dni.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w których praca członków Oddziału Łódzkiego ZASP wykracza poza ramy obowiązków członkowskich, ZASP może wynagradzać swoich członków na podstawie umów prawa cywilnego.

§ 20

Regulamin wchodzi w życie z dniem 23 maja 2011 roku i równocześnie uchyla
się dotychczasowy Regulamin ZO ZASP w Łodzi.